Na M. Àngels Casadellà i Pol, amb DNI 43692549R, i domicili professional a Malgrat de Mar (08380), carrer Mallorca, 41. Telèfon de contacte: 931 298 049 i correu electrònic info@mcasadellapol.cat, en endavant MCP Assegurances, i en compliment d’allò establert a la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades, li informa que actúa com a corredora d’assegurances i com a tal està inscrita al registre de la DGPFAT del Departament d´Economia i Finances amb el número F226GC. Pot contactar amb l’esmentat organisme per a qualsevol comprovació: Passeig de Gràcia, 19, 7ª planta 08007 Barcelona Tel: 93-316.20.00 – Fax: 93-552.81.99 – www.gencat.cat/economia/mediadors.

Així mateix, també li informa que té concertada l’Assegurança de Responsabilitat Civil segons art. 27.1 e), i acreditada capacitat financera segons art. 27.1 f), Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades. Per altra banda, MCP Assegurances, no ostenta cap participació directament o indirecta en el capital social d’entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació en el nostre capital social.

De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, d´11 de març (BOE 24 de març de 2004), l’informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot adreçar-se al nostre Departament d’atenció al Client, quina adreça és Passeig Sant Joan, 33 baixos, 08010 Barcelona, o bé per correu electrònic a l’adreça elcol-legi@elcol-legi.org, que té un termini de dos mesos per resoldre-la. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament de l’esmentat Departament, adaptat a la legalitat vigent.