Dades registrals
Na M. Àngels Casadellà i Pol és titular del web www.mcasadellapol.cat. El seu NIF és el 43692549-R i el domicili està situat al carrer Mallorca, 41 de Malgrat de mar (08380)

Objecte i contingut del lloc web
Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació que conté aquest espai web o d’altres espais accessibles a través del mateix no constitueixen en cap cas un mitjà d’assessorament. Per tant, l’usuari es responsabilitzarà exclusivament de l’ús que en faci. Na M. Àngels Casadellà i Pol no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que hi hagi en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que en facin els lectors.

Ús de cookies de primeres parts, rendiment i anàlisi
L’espai web utilitza dispositius d’implantació de cookies i emmagatzematge de la IP per tal de millorar l’experiència de navegació, optimitzar-ne el funcionament, analitzar les dades i el seu rendiment. L’usuari podrà desactivar l’ús de les cookies o esborra-les mitjançant les opcions i eines del navegador. En cas que l’usuari decideixi continuar navegant per l’espai web sense acceptar expressament el missatge d’advertència d’ús de cookies, s’entendrà que l’accepta expressament.

Propietat intel·lectual
Na M. Àngels Casadellà i Pol es reserva tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics que s’incloguin a la pàgina. Aquell que utilitzi la informació que conté aquest espai web sense autorització o que en lesioni els drets de propietat intel·lectual o industrial, serà responsable dels perjudicis que hagi ocasionat.

Condicions generals d’ús de l’espai web gratuït

  • L’usuari s’obliga a no utilitzar aquest espai web ni la informació que conté per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions.
  • Tant l’accés com l’ús de la informació gratuïta que n’extregui són responsabilitat exclusiva de l’usuari, sense que pugui responsabilitzar a Na M.Àngels Casadellà i Pol pels danys o perjudicis que hagués patit.
  • Els serveis de caràcter gratuït, notícies, formularis i articles que s’ofereixen als usuaris a través de la pàgina web, no impliquen una relació contractual de cap tipus.
  • Na M. Àngels Casadellà i Pol no serà responsable dels errors en el seu espai web o en els seus continguts, però actuarà amb la major diligència perquè no n’hi hagi.
  • L’establiment d’enllaços des de webs aliens a qualsevol de les pàgines del web de M. Àngels Casadellà i Pol se sotmetrà a les següents condicions:
    • No es permet reproduir total ni parcialment cap dels serveis que conté aquest espai web.
    • Sota cap circumstància Na M. Àngels Casadellà i Pol serà responsable dels continguts o serveis oferts a l’espai web des del qual s’estableixi un enllaç a aquest web, ni de les manifestacions o informacions que s’hi incloguin.

Protecció de dades
M. Àngels Casadellà i Pol informa als seus usuaris que pot ser que hagin d’emplenar formularis o impresos “on line” per tal de contactar-hi. Les dades que faciliti l’usuari passaran a formar part d’un fitxer de titularitat de M.Àngels Casadellà i Pol.
L’usuari podrà exercir els drets que reconeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i, en particular, podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades i oposar-s’hi. L’usuari o el seu representant podran exercir aquests drets enviant una sol·licitud escrita i signada a l’adreça: c/ Mallorca, 41 08380 de Malgrat de mar, o bé mitjançant un correu electrònic a la direcció següent: info@mcasadellapol.cat. La sol·licitud contindrà les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i el contingut concret del dret que pretengui exercir.
Na M. Àngels Casadellà i Pol tractarà amb absoluta confidencialitat totes les dades de caràcter personal que obtingui i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar que hi accedeixi ningú no autoritzat, s’alterin, es perdin o siguin tractades de forma no autoritzada, i complirà aquests deures d’acord amb la normativa aplicable.
Les condicions d’ús d’aquest espai web tenen caràcter indefinit. Na M.Àngels Casadellà i Pol podrà modificar-les en qualsevol moment i es compromet a publicar-les en aquest mateix espai web.
La prestació del servei d’aquest espai web i les condicions d’ús que el regulen es regeixen per la normativa catalana i subsidiàriament per l’espanyola. Les parts renuncien expressament als seus furs i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats d’Arenys de Mar.