Avís legal

Dades registrals

El meu nom és M. Àngels Casadellà i Pol, i sóc la titular del web www.mcasadellapol.cat. El meu NIF és el 43692549-R i el meu domicili professional és al carrer Mallorca, 41 de Malgrat de Mar (08380)

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació que conté aquest espai web o d’altres espais accessibles a través del mateix no constitueixen en cap cas un mitjà d’assessorament. Per tant, com a usuari n’ets el responsable exclusivament de l’ús que en facis. En cap cas, em faig responsable dels errors o omissions que hi hagi en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que en facin els lectors.

Propietat intel·lectual

Em reservo tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics que s’incloguin a aquesta pàgina. Qui utilitzi la informació que conté aquest espai web sense autorització o que en lesioni els drets de propietat intel·lectual o industrial, serà responsable dels perjudicis que hagi ocasionat.

Condicions generals d’ús de l’espai web gratuït

L’usuari s’obliga a no utilitzar aquest espai web ni la informació que conté per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions.

Tant l’accés com l’ús de la informació gratuïta que n’extregui són responsabilitat exclusiva de l’usuari, sense que pugui responsabilitzar a Na M. Àngels Casadellà i Pol pels danys o perjudicis que hagués patit.

Els serveis de caràcter gratuït, notícies, formularis i articles que s’ofereixen als usuaris a través de la pàgina web, no impliquen una relació contractual de cap tipus.

Na M. Àngels Casadellà i Pol no serà responsable dels errors en el seu espai web o en els seus continguts, però actuarà amb la major diligència perquè no n’hi hagi.

L’establiment d’enllaços des de webs aliens a qualsevol de les pàgines del web de M. Àngels Casadellà i Pol se sotmetrà a les següents condicions:

No es permet reproduir total ni parcialment cap dels serveis que conté aquest espai web.

Sota cap circumstància na M. Àngels Casadellà i Pol serà responsable dels continguts o serveis oferts a l’espai web des del qual s’estableixi un enllaç a aquest web, ni de les manifestacions o informacions que s’hi incloguin.

Nota Informativa

Na M. Àngels Casadellà i Pol, amb DNI 43692549R, i domicili professional a Malgrat de Mar (08380), carrer Mallorca, 41. Telèfon de contacte: 931 298 049 i correu electrònic info@mcasadellapol.cat, i en compliment d’allò establert a la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades, informa que actua com a corredora d’assegurances i que com a tal està inscrita al registre de la DGPFAT del Departament d’Economia i Finances amb el número F226GC. La persona interessada pot contactar amb l’esmentat organisme per a qualsevol comprovació: Passeig de Gràcia, 19, 7ª planta 08007 Barcelona Tel: 93-316.20.00 – Fax: 93-552.81.99 –www.gencat.cat/economia/mediadors.

Així mateix, també informa que té concertada l’Assegurança de Responsabilitat Civil segons art. 27.1 e), i acreditada capacitat financera segons art. 27.1 f), Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades. Per altra banda, M. Àngels Casadellà Pol, no ostenta cap participació directament o indirecta en el capital social d’entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació en el nostre capital social.

De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, d´11 de març (BOE 24 de març de 2004), l’informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot adreçar-se al nostre Departament d’atenció al Client, quina adreça és Passeig Sant Joan, 33 baixos, 08010 Barcelona, o bé per correu electrònic a l’adreça elcol-legi@elcol-legi.org, que té un termini de dos mesos per resoldre-la. Tenim a la disposició dels clients el reglament de funcionament de l’esmentat Departament, adaptat a la legalitat vigent.