Informació legal d’interès

Dades registrals

Na M. Àngels Casadellà i Pol és la titular del web www.mcasadellapol.cat. El seu NIF és el 43692549-R i el domicili, el carrer Mallorca, 41 de Malgrat de mar (08380)

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació que conté aquest espai web o d’altres espais accessibles a través del mateix no constitueixen en cap cas un mitjà d’assessorament. Per tant, l’usuari es responsabilitzarà exclusivament de l’ús que en faci. Na M. Àngels Casadellà i Pol, no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que hi hagi en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que en facin els lectors.

Ús de cookies de primeres parts, rendiment i anàlisi

L’espai web utilitza dispositius d’implantació de cookies i emmagatzematge de la IP per tal de millorar l’experiència de navegació, optimitzar-ne el funcionament, analitzar les dades i el seu rendiment. L’usuari podrà desactivar l’ús de les cookies o esborra-les mitjançant les opcions i eines del navegador. En cas que l’usuari decideixi continuar navegant per l’espai web sense acceptar expressament el missatge d’advertència d’ús de cookies, s’entendrà que l’accepta expressament.

Propietat intel·lectual

Na M. Àngels Casadellà i Pol es reserva tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics que s’incloguin a la pàgina. Aquell que utilitzi la informació que conté aquest espai web sense autorització o que en lesioni els drets de propietat intel·lectual o industrial, serà responsable dels perjudicis que hagi ocasionat.

Condicions generals d’ús de l’espai web gratuït

* L’usuari s’obliga a no utilitzar aquest espai web ni la informació que conté per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions.

* Tant l’accés com l’ús de la informació gratuïta que n’extregui són responsabilitat exclusiva de l’usuari, sense que pugui responsabilitzar a Na M. Àngels Casadellà i Pol pels danys o perjudicis que hagués patit.

* Els serveis de caràcter gratuït, notícies, formularis i articles que s’ofereixen als usuaris a través de la pàgina web, no impliquen una relació contractual de cap tipus.

* Na M. Àngels Casadellà i Pol no serà responsable dels errors en el seu espai web o en els seus continguts, però actuarà amb la major diligència perquè no n’hi hagi.

* L’establiment d’enllaços des de webs aliens a qualsevol de les pàgines del web de M. Àngels Casadellà i Pol se sotmetrà a les següents condicions:

* No es permet reproduir total ni parcialment cap dels serveis que conté aquest espai web.

* Sota cap circumstància na M. Àngels Casadellà i Pol serà responsable dels continguts o serveis oferts a l’espai web des del qual s’estableixi un enllaç a aquest web, ni de les manifestacions o informacions que s’hi incloguin.

Protecció de dades

Na M. Àngels Casadellà i Pol informa als seus usuaris que pot ser que hagin d’emplenar formularis o impresos “on line” per tal de contactar-hi. Les dades que faciliti l’usuari passaran a formar part d’un fitxer de titularitat de na M.Àngels Casadellà i Pol.

L’usuari podrà exercir els drets que reconeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i, en particular, podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades i oposar-s’hi. L’usuari o el seu representant podran exercir aquests drets enviant una sol·licitud escrita i signada a l’adreça: c/ Mallorca, 41 08380 de Malgrat de mar, o bé mitjançant un correu electrònic a la direcció següent: info@mcasadellapol.cat. La sol·licitud contindrà les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i el contingut concret del dret que pretengui exercir.

Na M. Àngels Casadellà i Pol tractarà amb absoluta confidencialitat totes les dades de caràcter personal que obtingui i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar que hi accedeixi ningú no autoritzat, s’alterin, es perdin o siguin tractades de forma no autoritzada, i complirà aquests deures d’acord amb la normativa aplicable.

Les condicions d’ús d’aquest espai web tenen caràcter indefinit. Na M.Àngels Casadellà i Pol podrà modificar-les en qualsevol moment i es compromet a publicar-les en aquest mateix espai web.

La prestació del servei d’aquest espai web i les condicions d’ús que el regulen es regeixen per la normativa catalana i subsidiàriament per l’espanyola. Les parts renuncien expressament als seus furs i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats d’Arenys de Mar.

Nota Informativa

Na M. Àngels Casadellà i Pol, amb DNI 43692549R, i domicili professional a Malgrat de Mar (08380), carrer Mallorca, 41. Telèfon de contacte: 931 298 049 i correu electrònic info@mcasadellapol.cat, i en compliment d’allò establert a la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades, informa que actua com a corredora d’assegurances i que com a tal està inscrita al registre de la DGPFAT del Departament d’Economia i Finances amb el número F226GC. La persona interessada pot contactar amb l’esmentat organisme per a qualsevol comprovació: Passeig de Gràcia, 19, 7ª planta 08007 Barcelona Tel: 93-316.20.00 – Fax: 93-552.81.99 –www.gencat.cat/economia/mediadors.

Així mateix, també informa que té concertada l’Assegurança de Responsabilitat Civil segons art. 27.1 e), i acreditada capacitat financera segons art. 27.1 f), Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades. Per altra banda, M. Àngels Casadellà Pol, no ostenta cap participació directament o indirecta en el capital social d’entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació en el nostre capital social.

De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, d´11 de març (BOE 24 de març de 2004), l’informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot adreçar-se al nostre Departament d’atenció al Client, quina adreça és Passeig Sant Joan, 33 baixos, 08010 Barcelona, o bé per correu electrònic a l’adreça elcol-legi@elcol-legi.org, que té un termini de dos mesos per resoldre-la. Tenim a la disposició dels clients el reglament de funcionament de l’esmentat Departament, adaptat a la legalitat vigent.