Renda Vitalícia

Des del gener del 2015, les persones majors de 65 anys que transmetin un element patrimonial i destinin l’import obtingut en la venda, a la contractació d’una asseguranaça de renda vitalícia, estaran exempts de pagar impostos per al guany patrimonial obtingut en la transmissió.

Quin és el principal avantatge de contractar una renda vitalícia? Doncs el d’assegurar-nos uns ingressos fixos durant tota la vida. I sense haver de tenir grans coneixaments financers per gestionar aquest capital de la manera més eficient, doncs és la companyia asseguradora qui ho fa.

Les principals caracteristiques de l’assegurança de renda vitalícia són:

  1. La persona que transmet el bé patrimonial i la que contracta l’assegurança és la beneficiària de la pòlissa i qui rep, per tant, la prestació
  2. La renda pot ser totalment flexible, dissenyant-la a mida de cada persona i en funció de les seves necessitats de capital
  3. Es rep una prestació durant tota la vida del beneficiari. En cas de defunció, continuaran rebent la renta el cònjugue o els hereus (en aquest cas, fins a un límit d’anys)
  4. El beneficiari escull la periodicitat de la prestació (mensual, trimestral, anual…)
  5. El cobrament de les rendes de tot un any, no pot ser inferior en més d’un 5% a les rebudes l’any anterior
  6. No hi ha límit d’inversió en aquest producte, només avantages fiscals fins a un màxim de 240.000 euros
  7. Una part de la renta que es reb està també exempta de pagar impostos. La quantitat exempta dependrà de l’edat del beneficiari en el moment de constituir la renda. Per exemple, una persona de més de 69 anys, tindrà exempt de tributar el 92% de la renda rebuda durant l’any

Contractar una renda vitalícia és la manera més segura de garantir uns ingressos de per vida. A MCP Assegurances t’aconsellem de la millor manera, per obtenir el màxim rendiment dels teus estalvis.