Els Plans de Previsió Assegurats (PPA) són assegurances d’estalvi i previsió, amb cobertures, prestacions, límits d’aportacions i tractament fiscal idèntic als dels plans de pensions tradicionals.

La principal diferència entre un PPA i un pla de pensions és que els primers garanteixen un tipus d’interès, mentre que segons no ofereixen rendibilitats fixes, sinó que la seva rendibilitat depèn del comportament dels actius en els que s’inverteixi i en l’estratègia de l’entitat gestora.

Les principals característiques dels PPA són:

  • Liquiditat: a partir del 2015, s’obre una nova finestra de liquiditat, i és que es podran rescatar els drets consolidats o les provisions matemàtiques de les aportacions que tinguin una antiguitat superior a 10 anys (els plans de pensions i PPA constituits abans del 2015, podran rescatar a partir del 2025)
  • Fiscalitat, identiques avantatges a les dels plans de pensions. Al 2015 es podrà desgravar fins a un màxim de 8.000 euros anuals
  • Traspassos: es poden traspassar d’una entitat a una altra, sense penalització
  • Rendibilitat garantida: al tenir caràcter d’assegurança, s’obliga a les entitats a oferir un tipus d’interès garantitzat durant tota la vida del contracte
  • Cobertures addicionals, tot i que la cobertura principal és la jubilació, a semblança dels plans de pensions s’inclou la l’invalidesa o mort

I quins són els seus avantatges?

  • Garantia d’un interès mínim fins a la jubilació
  • Planificació de la jubilació, amb flexibilitat en les aportacions
  • Gaudir dels mateixos avantatges fiscals que els plans de pensions

Els PPA són un dels instruments que hi ha al mercat per planificar els estalvis de cara a la jubilació, amb importants avantatges fiscals mentre es fan les aportacions al pla.