NEWSLETTER #2

Dimecres, 7 de juny del 2023

---

DESTACAT

Les assegurances de subsidi

Complementen les prestacions ofertes per la Seguretat Social, sobretot en el cas dels treballadors sotmesos al Règim Especial de Treballadors Autònoms

Les assegurances de subsidi, amb indemnització en forma de renta, cobreixen prioritàriament la situació de baixa en casos d'Incapacitat Laboral Temporal, tant en el cas de malaltia com en el d'accident.

Hi ha diferents modalitats de producte, que serveixen per compensar la disminució d'ingressos i l'increment de despeses ocasionats durant aquestes circumstàncies: el producte de renta clàssic i el de renta baremada. 

Suposem el cas d'un treballador autònom que causi baixa per malaltia. La seguretat social li pagarà, a partir del 4rt dia, el 75% de la base de cotització. Si agafem d'exemple un treballador que cotitzi per la base mínima (el 90% dels casos), durant el primer mes cobrarà a l'entorn d'uns 500 euros, que descomptant la quota mensual del rebut d'autònoms, suposaran uns 250 euros líquids el primer mes de baixa. Amb aquests diners, aquest treballador podrà afrontar les seves despeses fixes mensuals?

Un altre aspecte de les assegurances de subsidi que cal tenir en compte actualment, són els seus avantatges fiscals. Actualment són una despesa deduïble per a l'empresa i no es considera salari en espècie per al treballador, fins a 500 euros per persona (art. 43.2 de la Llei de l'IRPF). Igualment, també serà considerada despesa deduïble de la seva activitat econòmica (fins al límit de 500 euros) per aquells empresaris individuals i professionals autònoms que tributin per Estimació Directa a l'IRPF.

És un producte destinat principalment a treballadors autònoms, professionals lliberals, treballadors autònoms dependents i directius, ja que es pot considerar part del seu sou variable.

---

DE LA MA

DKV RENTA BAREMADO

"Sempre amb mi quan estic de baixa"

Aquest producte cobreix la Incapacitat Laboral Temporal (ILT) per al treball, mitjançant una indemnització única, prefixada en un barem que s'assigna a cada possible causa de baixa (patologia, malaltia, lesió) amb una durada determinada. La seva principal característica és que la indemnització no depèn de la duració real de la incapacitat, sinó que està prèviament fixada.

L'avantatge més important és que l'assegurat podrà cobrar la indemnització a l'inici de la baixa, sense haver-se d'esperar a tenir l'alta. Per poder cobrar la prestació en cas de baixa laboral, només s'haurà de remetre a la companyia la documentació acreditativa de la incapacitat (informe de baixa i patologia) i els possibles informes addicionals que pugui demanar. Aquesta documentació s'ha de fer arribar dins dels set dies posteriors a l'inici de la baixa.

El producte té una carència de dos mesos per a les malalties i de vuit per als parts. Els accidents no tenen carència.

En el cas de patir varies dolències a la vegada, o en el cas de que en sobrevingui una mentre n'hi ha una en vigor, les indemnitzacions seran acumulables fins a un màxim del 130% de la que tingui assignat un major nombre de dies a la taula de barem. 

Les malalties o lesions, d'igual o similar causa, que tinguin associat al barem un nombre de dies de 15 o menys, només podran indemnitzar-se un màxim de tres vegades durant un període de 365 dies.

El producte inclou a més a més, altres serveis mèdics: línia mèdica gratuita, revisió mèdica anual a preu reduït, cirurgia refractiva làser a preus especials, deshabituació tabàquica a preu especial...

VALORS

Seguretat

Els corredors hem d'estar inscrits en un Registre Administratiu Especial de la DGPFAT de la Generalitat de Catalunya, i sotmesos a la seva inspecció i control. En el nostre cas, el número de registre és el F226GC. Podeu accedir a tota la informació clicant aquí

A més a més, estem col·legiats al Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, amb el número 71.421. Podeu accedir a la web del col·legi i consultar les nostres dades clicant aquí

---