Nota Informativa General Prèvia

En compliment d’ allò establert al RD Llei 3/2020 de 4 de febrer, et proporciono expressament la informació que es fa constar a continuació:

El meu nom és M. Àngels Casadellà i Pol, amb DNI 43692549R. El meu domicili professional està situat a Malgrat de Mar, al carrer Mallorca, 41 baixos. El telèfon de contacte és el 931298049 i el correu electrònic info@mcasadellapol.cat.

Estic inscrita al registre de la DGPFAT del Departament d´Economia i Finances amb el número F226GC. Pots contactar amb l’esmentat organisme per a qualsevol comprovació o bé adreçant-te al Passeig de Gràcia, 19, 7ª planta 08007 de Barcelona. trucant al telèfon 933162000 o bé accedint a www.gencat.cat/economia/mediadors.

Tinc contractada una assegurança de Responsabilitat Civil i la garantia financera prevista, segons l’art. 157 del RD Llei 3/2020 de 4 de febrer.

No ostento cap participació directament o indirecta en el capital social d’ entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació en el meu capital social.

Estic obligada a proporcionar, com a part de la meva tasca de mediació d’assegurances, un assessorament que ha de ser professional, objectiu i personalitzat sobre el tipus de contracte d’assegurança que més s’ajusti a les teves necessitats.

De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, d´11 de març (BOE 24 de març de 2004), t’informo de que si desitges formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la meva intervenció mediadora, pots adreçar-te al Departament d’ Atenció al Client. La seva adreça és al Passeig Sant Joan, 33 baixos, 08010 de Barcelona. També pots fer-ho per correu electrònic, escrivint a l’adreça elcol-legi@elcol-legi.org. Aquest departament té un termini màxim de dos mesos per resoldre la queixa. També tinc a la teva disposició el reglament de funcionament de l’ esmentat departament, adaptat a la legalitat vigent.

Així mateix, t’informo que la meva retribució per a la mediació de la/es teva/es pòlisses consisteix en el cobrament d’una comissió per part de la/les companyia/es asseguradora/es inclosa en la prima de la/les teva/es assegurances.

La mediació de les teves pòlisses es realitzarà prenent com a base les informacions i les dades sobre el risc que em facilitis, i es contractaran les cobertures que finalment resultin ser del teu interès. Et recordo la importància de que revisis les dades del risc, les cobertures i les declaracions contingudes al condicionat particular de la pòlissa. Si observes qualsevol error o divergència respecte als termes inicialment acordats i/o la teva petició inicial, t’agrairé que m’ho facis saber a la major brevetat possible. Hi ha un termini de 30 dies d’ ençà l’ entrega de la pòlissa per demanar la seva subsanació. Transcorregut aquest termini, s’ estarà al contingut de la pòlissa en aquests aspectes.

Les comunicacions que em facis arribar, fins i tot les de contractar, modificar o rescindir una pòlissa (aquestes últimes de manera prèvia i expresssa), les traslladaré a la companyia en el teu nom. I si m’autoritzes, i mentre no revoquis l’ordre, et podré fer-te arribar ofertes i donar-te assessorament en ordre a noves contractacions que puguin arribar a ser del teu interès.

Protecció de dades personals

La privacitat i la protecció de les teves dades personals és un aspecte clau en la meva tasca com a mediadora d’assegurances. En aquest sentit, i en compliment d’allò establert a l’Art. 11 de la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a l’art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016, t’informo de que:

  • Disposo d’un fitxer o base de dades dels/les meus/ves clients/es, que recull les dades necessàries per a un eficaç compliment de les meves funcions i tasques professionals i comercials, així com per a l’acompliment de les meves obligacions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Aquestes dades es conservaran mentre la/es teva/es pòlissa/es es mantinguin en vigor, i un cop cancel·lades, durant 6 anys d’acord amb el previst a l’art. 30.1 del Codi de Comerç, i 10 anys si es tracta de productes de vida i inversió, subjectes a la legislació de prevenció del blanqueig.
  • Són destinataris d’aquestes dades i informació, a més a més d’aquesta corredora, les autoritats competents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, la companyia o companyies asseguradores per a les que medio la teva pòlissa o pòlisses o les cotitzem prèviament. Aquestes comunicacions són requisits legals i contractuals per al desenvolupament de la meva activitat de mediació i la mediació de les teves pòlisses.
  • Així mateix, si m’autoritzes, puc continuar utilitzant les teves dades, fins i tot arribat el cas d’extinció de les teves pòlisses, per presentar-te ofertes d’altres productes asseguradors o financers que puguin ser del teu interès, fins que no revoqui aquest consentiment.
  • Pots accedir a les esmentades dades, així com també rectificar-les i cancel·lar-les o limitar-ne l’ús. Tens dret a rebre un duplicat degudament estructurat i d’us comú de les teves dades i de lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, o bé a que jo mateixa els transmeti al responsable que m’indiquis (dret de portabilitat). Tens dret a retirar el consentiment donat al seu tractament en qualsevol moment sense que això afecti a la validesa del tractament previ a aquesta retirada. Així mateix, tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es o bé l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/
  • La responsable del fitxer o base de dades sóc jo mateixa, essent la meva adreça la mateixa adreça professional ja indicada.
  • No faré servir les teves dades per a prendre decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils