Nota Informativa Prèvia

En compliment d’ allò establert a la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació en assegurances i reassegurances privades, et proporciono expressament la informació que es fa constar a continuació:

Dades de la mediadora

El meu nom és M. Àngels Casadellà i Pol, amb DNI 43692549R. El meu domicili professional està situat a Malgrat de Mar, al carrer Mallorca, 41 baixos. El telèfon de contacte és el 931298049 i el correu electrònic info@mcasadellapol.cat.

Estic inscrita al registre de la DGPFAT del Departament d´Economia i Finances amb el número F226GC. Pots contactar amb l’esmentat organisme per a qualsevol comprovació o bé adreçant-te al Passeig de Gràcia, 19, 7ª planta 08007 de Barcelona. trucant al telèfon 933162000 o bé accedint a www.gencat.cat/economia/mediadors.

No ostento cap participació directament o indirecta en el capital social d’ entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació en el meu capital social.

Estic obligada a proporcionar, com a part de la meva tasca de mediació d’ assegurances, un assessorament professional objectiu sobre el tipus de contracte d’ assegurança que s’ ajusti a les teves necessitats.

De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, d´11 de març (BOE 24 de març de 2004), t’informo de que si desitges formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la meva intervenció mediadora, pots adreçar-te al Departament d’ Atenció al Client. La seva adreça és al Passeig Sant Joan, 33 baixos, 08010 de Barcelona. També pots fer-ho per correu electrònic, escrivint a l’adreça elcol-legi@elcol-legi.org. Aquest departament té un termini màxim de dos mesos per resoldre la queixa. També tinc a la teva disposició el reglament de funcionament de l’ esmentat departament, adaptat a la legalitat vigent.

La mediació de les teves pòlisses es realitzarà prenent com a base les informacions i les dades sobre el risc que em facilitis, i es contractaran les cobertures que finalment resultin ser del teu interès. Et recordo la importància de que revisis les dades del risc, les cobertures i les declaracions contingudes al condicionat particular de la pòlissa. Si observes qualsevol error o divergència respecte als termes inicialment acordats i/o la teva petició inicial, t’agrairé que m’ho facis saber a la major brevetat possible. Hi ha un termini de 30 dies d’ ençà l’ entrega de la pòlissa per demanar la seva subsanació. Transcorregut aquest termini, s’ estarà al contingut de la pòlissa en aquests aspectes.

Política de privacitat i Protecció de dades personals

La privacitat i la protecció de les teves dades personals és un aspecte clau en la meva tasca de mediadora d’assegurances. En aquest sentit, t’informo de l’existència d’un fitxer de base da dades, de la que jo mateixa en sóc la responsable. Les teves dades personals (fins i tot les de salut, quan sigui necessari) s’incorporaran a aquest fitxer i es tractaran amb les següents finalitats:

  1. Dur a terme d’una manera eficaç la meva tasca de mediadora d’assegurances. Això suposa realitzar una correcta valoració del risc que es pretén assegurar, cotitzar-lo amb vàries companyies asseguradores per poder oferir-te diferents alternatives, contractar l’assegurança que finalment resulti del teu interès, gestionar els sinistres que puguis succeir-se i en definitiva, realitzar totes les gestions necessàries coma mediadora fins a l’anulació o el venciment del contracte. Els destinataris d’aquesta informació seran les pròpies companyies asseguradores.
  2. Realitzar campanyes comercials, utilitzant mecanismes (automatitzats o no) de segmentació de cartera.
  3. Proporcionar-te informació sobre productes i serveis asseguradors, ja sigui mitjançant correu postal, electrònic, telèfon o d’altres sistemes de missatgeria instantània.
  4. Incloure’t en un sistema de distribució electrònica de notícies (El butlletí). En el cas de que no volguessis rebre’l, pots sol·licitar la baixa sempre que vulguis directament des del propi butlletí o bé enviant un mail amb la petició de baixa a info@mcasadellapol.cat

Conservaré les teves dades personals fins que com a usuari exerceixis el teu dret de cancel·lació o oposició al tractament de dades de caràcter personal. Pots consultar tota la informació relativa a l’exercici dels teus drets accedint a www.mcasadellapol.cat

Les teves dades personals me les has facilitat tu. No les he adquirit, ni ho faré en un futur, a través de qualsevol altre mitjà. Tampoc es cediran, ni llogaran ni es facilitaran a tercers (a excepció de les companyies asseguradores amb les que es cotitzi o es formalitzin els contractes d’assegurança que m’hagis demanat d’intermediar).

He implementat totes les mesures de seguretat necessàries per salvaguardar correctament les dades personals que tracto. En el cas de que es detectés qualsevol fuita de seguretat que pogués afectar al fitxer del qual en sóc responsable, t’informaria en el termini màxim de 72 hores.