Subsidi

L’assegurança de subsidi (o baixa per malaltia o ILT) està pensada especialment per als treballadors autònoms, que poden veure disminuïts els seus ingressos en cas de baixa per malaltia o accident.

Es tracta d’una assegurança que cobreix una indemnització diària en cas de baixa per Incapacitat Laboral Temporal, a la que se li poden afegir altres garanties opcionals, com per exemple:

  • Indemnització per intervenció quirúrgica
  • Indemnització per hospitalització
  • Capital en cas de mort per qualsevol causa
  • Doble capital en cas de mort per accident
  • Capital en cas de invalidesa (total o absoluta)

En funció del tipus d’activitat, l’edat i de la quantitat diària d’indemnització, les companyies poden establir unes franquícies que poden anar dels 0 fins als 90 dies.

Saps quins ingressos necessites per cobrir les despeses fixes del teu negoci? Comptabilitza-ho: lloguer, quota autònoms (la dels dos primers mesos), quota del telèfon, quota de l’alarma, préstec, consum elèctric, assegurances (responsabilitat civil, del negoci)…

Mirem-ho amb un exemple per entendre millor com funciona:

Suposem una treballadora autònoma que regenta un negoci, el qual genera una facturació d’uns 5.000€ mensuals. Es calcula que les despeses fixes estan entorn d’un 40%, en aquest cas, uns 2.000€. Per tant, cada dia hauria d’ingressar, com a mínim 67€ (2.000€/30 dies).

Quina cobertura dóna la seguretat social? La cobertura de la seguretat social actual és del 60% de la base reguladora des del 4rt fins al 20è dia de baixa i del 75% a partir del dia 21. Pel 2022, la base mínima (la que utilitzen el 90% dels treballadors autònoms) és de 960,60€.

El 60% de la base mínima són 576,36€, i el 75%, 720,45€

En cas que aquesta treballadora hagués d’estar de baixa 3 mesos, el primer mes de baixa rebria una indemnització de la seguretat social de poc més de 520€. El segon i tercer més rebria uns 720€. El total que cobraria representa només un 30% del total de despeses.

En aquest exemple, la meva recomanació seria que aquesta persona contractés una assegurança de ILT per 40€ diaris, de manera que en cas d’estar de baixa, s’asseguraria tenir cobertes el 100% de les despeses mensuals fixes.

I a més a més, aquesta despesa és deduïble per aquells autònoms que tributin amb estimació directa, fins a un límit de 500€ anuals.