Subsidi

L’assegurança de subsidi (o baixa per malaltia o ILT) està pensada especialment per als treballadors autònoms, que poden veure disminuïts els seus ingressos en cas de baixa per malaltia o accident.

Es tracta d’una assegurança que cobreix una indemnització diària en cas de baixa per Incapacitat Laboral Temporal o bé, fins i tot, hospitalització.
En funció del tipus d’activitat, l’edat i de la quantitat diària d’indemnització, les companyies poden establir unes franquícies que poden anar dels 3 dies als 7.

Saps quins ingressos necessites per cobrir les despeses fixes del teu negoci? Comptabilitza-ho: lloguer, quota autònoms (la del primer mes), quota del telèfon, quota de l’alarma, préstec, consum elèctric, assegurances (responsabilitat civil, del negoci)…

Mirem-ho amb un exemple per entendre millor com funciona:

Suposem una treballadora autònoma que regenta un negoci, el qual genera una facturació d’uns 5.000€ mensuals. Es calcula que les despeses fixes estan entorn d’un 40%, en aquest cas, uns 2.000€. Per tant, cada dia hauria d’ingressar, com a mínim 67€ (2.000€/30 dies).

Quina cobertura dóna la seguretat social? La cobertura de la seguretat social actual és del 75% de la base de cotització. Pel 2019, la base mínima (la que utilitzen el 90% dels treballadors autònoms) és de 944,40€. El 75% d’aquesta base són doncs, 708,30€.

En cas de baixa, aquesta treballadora rebria 708€ per cada mes que estigués de baixa, quantitat insuficient per cobrir els 2.000€ de despeses fixes mensuals que genera el seu negoci.

En aquest exemple, la meva recomanació seria que aquesta persona contractés una assegurança de ILT per 40€ diaris, de manera que en cas d’estar de baixa, s’asseguraria tenir cobertes el 100% de les despeses mensuals fixes.

I a més a més, aquesta despesa és deduïble per aquells autònoms que tributin amb estimació directa, fins a un límit de 500€ anuals.