Assegurances

Què és una assegurança?

La definició la trobem al primer article de la llei que actualment regula aquesta activitat, que és la llei 50/80 del 8 d’octubre del Contrato de Seguro:

“El contracte d’assegurança és aquell pel qual l’assegurador s’obliga, mitjançant el pagament d’una prima, i en el cas de que es produeixi l’esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura, a indemnitzar, mitjançant els limits pactats, el dany produit a l’assegurat o bé a satisfer un capital, una renda o d’altres prestacions convingudes”

Quines característiques té una assegurança?

Un contracte d’assegurança es caracteritza per ser:

Aleatori, perquè en el moment de celebrar-se el contracte, cap de les dues parts coneix quines conseqüències econòmiques tindrà

Bilateral, perquè existeixen obligacions i drets per les dues parts intervinents

Onerós, perquè existeixen obligacions econòmiques per les dues parts: l’assegurat té l’obligació de pagar la prima i la companyia d’abonar les quantitats pactades en cas de produïr-se el risc assegurat

D’adhesió, perquè l’assegurat accepta expressament les condicions del contracte establert per la companyia asseguradora. Això no implica que l’assegurador adopti una posició dominant, sinó que la llei preveu que en cas de que una clàusula resulti confusa, sempre s’haurà d’interpretar de manera més beneficiosa per l’assegurat

De tracte successiu, perquè la relació contractual es perllonga en el temps

De bona fe, perquè es basa en la relació de mútua confiança entre les dues parts

Quants tipus d’assegurança existeixen?

El què determina el tipus d’assegurança és el risc que es vol assegurar. I en funció d’això, s’estableixen normalment dos grans grups d’assegurances:

 1. Assegurances de danys, que cobreixen riscos patrimonials
 2. Assegurances personals, que cobreixen riscos que afecten a les persones

Dins les assegurances de danys trobem:

 1. Assegurances de danys a les coses: d’incendi, de robatori, de transport, agrícoles, multiriscos de la llar, d’oficines…
 2. Assegurances de danys patrimonials: responsabilitat civil, l’assegurança obligatòria d’automòbils, el de defensa jurídica, el de caució, el de crèdit…
 3. Assegurances de danys patrimonials de lucre cessant

Pel què fa a les assegurances personals, es poden dividir entre:

 1. Assegurances de vida. A la vegada es divideixen en:
  1. Assegurances de supervivència, en les que a canvi d’una prima, la companyia s’obliga a pagar una quantitat a l’assegurat si continua viu a una determinada data. Per exemple: assegurances d’estalvi, PPA i rendes vitalícies
  2. Assegurances de mort, a canvi d’una prima, la companyia s’obliga a pagar un determinat capital als beneficiaris en cas de defunció de l’assegurat
  3. Assegurances mixtes, combinen en un sol contracte, assegurances de supervivència i de mort.
 2. Assegurances d’accidents. A canvi d’una prima, l’assegurador s’obliga a pagar a l’assegurat una determinada quantitat en cas de que l’assegurat pateixi un accident que li provoqui la mort, invalidesa o incapacitat temporal
 3. Assegurances de malaltia i assistència sanitària.
  1. En les assegurances de malaltia, la companyia s’0bliga, a canvi d’una prima, a pagar a l’assegurat una indemnització quan estigui en situació de baixa per malaltia
  2. En les assegurances d’assistència sanitària, l’assegurador s’obliga a realitzar les prestacions d’assistència sanitària als assegurats, d’acord amb les condicions establertes a la pòlissa
 4. Assegurances de defunció