Quin és el cost d’una baixa laboral temporal?

PerMariàngels

Quin és el cost d’una baixa laboral temporal?

Quan una petita empresa pateix la baixa laboral d’un treballador, l’empresari ha d’afrontar unes despeses addicionals que poden posar en risc, fins i tot, la viabilitat econòmica de l’empresa. Amb un cas pràctic ens podem fer una millor idea de quines xifres parlem:

Suposem el cas d’un treballador que cobra 1.000€/mes i que treballa sota l’ampara d’un conveni laboral que garanteix el 100% del sou durant la baixa per incapacitat temporal des del primer dia. Aquest treballador pateix un greu accident fora de l’horari laboral. Es preveu que la durada de la baixa serà de 18 mesos.

Qui paga què en una baixa laboral d’un treballador?

Els primers 15 dies de sou van a càrrec de l’empresa, del 16è al 20è dia, el 40% del sou el paga l’empresa i el 60% la seguretat social, i a partir del dia 21 i fins al final de la baixa, l’empresa paga el 25% del sou (la seguretat social el 75% restant).

Amb aquestes dades, i tornant al treballador d’abans, el cost per l’empresari seria (pel total dels 18 mesos) de 4.248€: 642€ del primer mes, i 250€ mensuals fins al final de la baixa. A aquest import, s’hi ha d’afegir el cost de substituir a l’empleat de baixa i la cotització a la seguretat social de la persona que està de baixa (que sol representar entre un 31 i un 35% del salari brut mensual). I tot i que es bonifica la seguretat social del treballador contractat per fer la substitució, se l’hi ha de pagar el sou i donar-li la formació corresponent.

Hi ha alguna manera de poder assegurar aquestes despeses?

Doncs si! El mercat assegurador ofereix alguns productes per poder assegurar la baixa dels empleats de l’empresa. Són els productes anomenats de baixa per ILT o per Incapacitat Laboral Temporal, que contracten les empreses, assegurant als treballadors que decideixin. Es poden assegurar en diferents modalitats: en forma de renda normal (x€/dia de baixa), en forma de renda baremada (x€ en funció del tipus de malaltia o accidents) i amb diferents tipus de franquícia.

Quins avantatges té per l’empresari el fet de contractar una pòlissa de ILT?

  1. Convertir el cost variable de la baixa d’un treballador en un cost fix (el de la prima de l’assegurança)
  2. S’inclou tan la baixa laboral per malaltia comuna o professional com la d’accident laboral o no laboral
  3. Si es contracta la renda baremada, la indemnització es rep en el moment de diagnosticar-se la malaltia o patir l’accident, independentment dels dies que s’estigui de baixa
  4. En cas de baixa per malaltia professional o accident laboral, l’excedent és del 100% de la indemnització, ja que en aquest cas, la mútua laboral o la seguretat social se’n fan càrrec al 100%
  5. Les primes pagades són deduibles fiscalment
  6. Les indemnitzacions no ténen repercusió a la base imposable de l’empresa

Un cas pràctic

Suposem que l’empresari del treballador del principi, va contractar una assegurança de ILT de renda baremada de 20€/dia sense franquícia. Quina indemnització rebria l’empresari?

20€/dia * 547 dies = 10.940€

I quin cost pot tenir per l’empresari, aquesta assegurança?

El preu varia en funció de l’activitat que realitzi el treballador, l’edat que tingui, el tipus d’indemnització i l’import i l’existència o no de franquícies. En tot cas però, suposant un treballador de 40 anys, amb una feina altament qualificada de torner-fresador, i una indemnització sense franquícia de 20€ al dia, baremada, durant un màxim de 547 dies (18 mesos) el cost per l’empresa seria de 32€/mes.

 

 

 

Quant a l'autor

Mariàngels administrator